گروهی از محققان دانشگاه کپنهاگ و دانشگاه هلسینکی با مطالعه بر فیلترینگ مشارکتی نشان دادند که با مقایسه‌ پاسخ‌های مغز فرد با دیگران، می‌توان ذهن خوانی کرد و سلایق او را دریافت. از جمله کاربرد این یافته‌ها می‌توان به شخصی‌سازی محتوای رسانه‌ها و افزایش خودشناسی افراد اشاره کرد.
این‌که الگوریتم‌های آنلاین سلیقه و ترجیحات ما (در مورد فیلم، موسیقی، اخبار و محصولات) را حدس می‌زنند، امری طبیعی شده است. این برآوردها و پیشنهادات بر اساس آن‌چه قبلاً جستجو و تماشا کرده‌ایم یا گوش داده‌ایم و فعالیت‌هایی که در مقایسه با سایر افراد انجام داده‌ایم انجام می‌شوند. …

ainews11

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store