آموزش پردازش زبان طبیعی با اکوسیستم هاگینگ فیس ؛ مفهوم NLP (قسمت سوم)

مفهوم NLP چیست؟

  • دسته‌بندی جملات: تحلیل نظرات کاربران و احساسات موجود در آن، تشخیص هرزنامه بودن ایمیل‌ها، تعیین صحیح بودن یک جمله از نظر دستوری و بررسی ارتباط منطقی دو جمله با هم.
  • دسته‌بندی کلمات یک جمله: شناسایی اجزای دستوری جمله (اسم ، فعل ، صفت)، یا موجودیت‌های نامگذاری شده (شخص ، مکان ، سازمان).
  • تولید محتوای متنی: تکمیل یک درخواست با تولید یک متن به صورت خودکار، پر کردن جای خالی متن با کلمات مستتر.
  • استخراج پاسخ یک سوال از متن: با توجه به یک سوال و بافت و مفهوم آن، پاسخ سوال براساس اطلاعات ارائه شده در متن استخراج می‌شود.
  • تولید جمله جدید از ورودی متنی: ترجمه متن به زبان دیگر، خلاصه‌نویسی متن

چرا این مسائل چالش‌برانگیز هستند؟

--

--

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ainews11

ainews11

اخبار و مقالات هوش مصنوعی