ایجاد زیرساخت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای شهرهای هوشمند

بکارگیری فناوری‌های هوش مصنوعی در بخش حمل و نقل برای توانمندسازی شهرهای هوشمند در دوره پساکرونا

نخستین آزمایش Hyden AI

مدیریت دارایی

مسیر جدید پیش‌روی جوامع و سیاست‌گذاری‌ها

اکوسیستمAIWS و شهر AIWS

شهرهای هوشمند

--

--

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store