تحقیقات یادگیری ماشین و باید‌ها و نبایدهای آن ؛ از کجا شروع کنیم؟

لزوم توجه بیشتر به داده‌ها

لزوم شناخت مدل مورد نظر و مدل‌های دیگر

لزوم شناخت هدف نهایی و الزامات آن

روش‌های اندازه‌گیری و گزارشی را مشخص کنید/ لزوم شناخت روش‌های اندازه‌گیری و گزارش آن‌ها

یادگیری ماشین کاربردی

--

--

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ainews11

ainews11

اخبار و مقالات هوش مصنوعی