nteدکتر علی رسولی زاده: اپلیکیشن سیگنال به دنبال افزایش سواد مالی ایرانیان است

هویت اصلی سیگنال چیست و این اپلیکیشن به دنبال حل چه مسئله‌ای است؟

دقیقا یک سال از سقوط آزاد بازار بورس می‌گذرد. این اتفاق چه اثری بر استفاده از سیگنال گذاشته است؟

اکنون چه تعداد نصب فعال و کاربر ماهانه دارید؟

آیا اضافه کردن بخش‌های جدیدی مثل خودرو به سیگنال صرفا تلاشی برای اطلاع‌رسانی است یا قصد دارید در آینده امکانات دیگری در این حوزه را هم در اختیار کاربران قرار دهید؟

آیا برنامه اضافه کردن بازارهای دیگری همچون خودرو به اپلیکیشن سیگنال در پی سقوط بورس شکل گرفت یا از ابتدا در دستور کار سیگنال قرار داشت؟

با چه تعداد نیرو در حال پشتیبانی از نیازهای چند میلیون کاربر خود هستید؟

سال گذشته یکی از مهم‌ترین سرویس‌هایی که توسط سیگنال ارائه شد، احراز هویت آنلاین برای سجام بود. آمارهای این سرویس اکنون چگونه است؟ آیا نقاط ضعف و قوت این سرویس را حالا بعد از یک سال شناسایی کرده‌اید؟

ضریب اطمینان این احراز هویت آنلاین چند درصد است؟

بستر پشتیبان سیگنال برای مدیریت سیستم احراز هویت دیجیتال بر چه اساسی است؟

در مرداد ماه سازمان بورس اعلام کرد که صدور و ابطال واحد‌های صندوق‌های سرمایه گذاری به صورت آنلاین امکان‌پذیر شده است. شیوه اجرای این موضوع چگونه است و اساسا خود این اتفاق از نگاه شما چقدر مهم محسوب می‌شود؟

در این چند سالی که سیگنال کار می‌کند آیا واقعا در زمینه آموزش مالی و اقتصادی تاثیرگذار بوده؟ این تاثیرگذاری چه بوده؟

برنامه‌های آینده اپلیکیشن سیگنال چه هستند؟

آیا دو زبانه شدن اپلیکیشن سیگنال نشانه‌ای از تعریف چشم‌اندازی وسیع‌تر است؟

آیا تبادل رمزارزها در آینده جایی در اپلیکیشن سیگنال خواهد داشت؟

آیا صبر می کنید مجوزها اعلام شود و بعد وارد حوزه تبادل رمزارز شوید؟

--

--

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ainews11

ainews11

اخبار و مقالات هوش مصنوعی