دکتر علی رسولی زاده کارآفرین برتر ملی شد

در سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر دکتر علی رسولی زاده عنوان کارآفرین برتر ملی سال را از آن خود کرد. این مراسم روز چهارشنبه ۲۹ بهمن با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مجموعه تلاش تهران برگزار شد و دکتر علی رسولی‌‎زاده، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان پارت، تندیس کارآفرین برتر ملی را دریافت کرد. دکتر رسولی‌زاده پیش از این نیز موفق به دریافت تندیس کارآفرین منتخب استان شده بود.

دکتر علی رسولی زاده ، مدیرعامل پارت دانش‌بنیان، بعد از انتخاب شدن به عنوان کارآفرین برتر ملی گفت:« در حال حاضر، پارت ۷۰۰ نفر سرمایۀ انسانی با متوسط سن ۲۸ سال دارد که در استان‌های مختلف کشور مشغول به کار هستند. حوزه‌های هوش مصنوعی، فنّاوری اطلاعات و مالی که پارت در نقطۀ اشتراک آن‌ها فعالیت می‌کند، از جمله قلمروهای علمی پیشرو کشور است که هر روز زمینه‌های کاری بسیار جذابی از آن سوی مرزها به نیروهای ما پیشنهاد می‌شود. یکی از افتخارات بزرگ پارت این بوده که فضایی برای جوانان نخبه و متخصص کشور فراهم کند که در کشور خود بمانند و فعالیت‌های بزرگی برای مردم خودشان انجام بدهند. پارت می‌کوشد دستیار هوشمند اقتصادی مردم باشد. به صورتی که هم دسترسی مردم به خدمات مالی آسان‌تر و بهتر باشد و هم آگاهی و شناخت آن‌ها برای تصمیم‌های بهتر اقتصادی افزایش یابد. این هدف با ایجاد سامانه‌های مختلف پیگیری می‌شود.»

دکتر علی رسولی زاده با اشاره به محصولات پارت دانش‌بنیان، درباره دلیل موفقیت این شرکت و انتخاب شدن به عنوان کارآفرین برتر ملی توضیح داد:«سامانه‌هایی مانند سیگنال، فراشناسا، رسام، سپام، ثبت‌یار، سهاب، شهاب و …، تاکنون ۶ میلیون کاربر یکتا داشته‌اند. ارائۀ خدمت به این تعداد از افراد جامعه برای یک شرکت دانش‌بنیان کوچک مثل ما، بسیار ارزشمند است. این میزان از خدمت‌دهی در کنار نوآوری‌های انجام‌شده، باعث شد پارت، کارآفرین برتر ملی شود. رسیدن به این موفقیت برای پارت هم یک افتخار بزرگ است و هم مسئولیت ما را مضاعف می‌کند تا با کار و تلاش بیشتر و حضور در عرصه‌های جهانی به مسیر خود ادامه دهیم.» این مطلب در سایت هوشیو منتشر شده است.

--

--

--

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ainews11

ainews11

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

More from Medium

Browns v. Bengals observations

Third Annual Synapse Roundtable: Collaboration at Its Finest

Desperation in Lieu of an Appropriate Document

Authenticity of pastry ? Or the connections embedded