شاهکار جدید گوگل ؛ راه‌اندازی سامانه Vertex AI

اندرو مور از Vertex AI می‌گوید

  • ابزار Vizier : سرعت انجام آزمایشات را افزایش می‌دهد
  • ابزار Feature Store: امکان استفاده مجدد و به اشتراک‌گذاری ویژگی‌های ML را برای متخصصان این حوزه فراهم می‌آورد
  • ابزار Experiments: با انتخاب سریع‌تر مدل، استقرار و ساخت مدل‌ها را سرعت می‌بخشد.

جف هوتون، یکی از مشتریان Vertex

--

--

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ainews11

ainews11

اخبار و مقالات هوش مصنوعی