شروع یادگیری هوش مصنوعی ؛ راهنمایی برای تازه‌کاران

برای ورود به حوزه‌ی هوش مصنوعی باید چه رشته‌ای بخوانیم؟

۱- علاقه؛ گام اول شروع یادگیری هوش مصنوعی

۲- صبور باشید

۳- داشتن تصویر کلی

۴- ریاضیات

۵- زبان‌های برنامه‌نویسی

جمع‌بندی

--

--

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ainews11

ainews11

اخبار و مقالات هوش مصنوعی