معرفی شرکت OpenAI ؛ در جست‌وجوی هوش مصنوعی عمومی

تاسیس OpenAI؛ چطور می‌توان هوش مصنوعی عمومی ایمن ساخت؟

اوپن‌ای‌ای در برابر دیپ‌مایند؛ متن‌باز در برابر تجاری

استعفای ماسک؛ تغییر رویکرد اوپن‌ای‌آی

انقلاب سازمانی در اوپن‌ای‌آی؛ ورود مایکروسافت

محصولات

جمع‌بندی

--

--

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ainews11

ainews11

اخبار و مقالات هوش مصنوعی