نقش هوش مصنوعی در بهبود جست و جو در گوگل

الگوریتم BERT چیست و چگونه به گوگل در درک بهتر جست‌وجوی کاربران کمک می‌کند؟

جست و جو در گوگل و استفاده از سرویس غلط‌یاب هوش مصنوعی

نقشه گوگل‌ و هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و یادگیری عمیق اطلاعات بیشتری در مورد تصویر در اختیار کاربر قرار می‌دهند

گوگل لنز به هوش مصنوعی مجهز می‌شود

بهبود جست و جو در گوگل

--

--

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ainews11

ainews11

اخبار و مقالات هوش مصنوعی