نوشتن مقاله با هوش مصنوعی

GPT-3

قبول استفاده از کاربرد هوش مصنوعی در نوشتن مقاله با فکر کردن به موضوعی خاص کمی سخت می‎شود. زبان و اندیشه در انسان‌ها ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. در واقع برخی زبان را خروجی ذهن می‌دانند. اما بدون یک روح زنده چطور ممکن است زبانی در کار باشد؟ GPT-3 با استفاده از پایگاه داده‌ای که از کلمات دارد، برای تولید متن تنها به یک متخصص کامپیوتر نیاز داشته است تا یک برنامه کامپیوتری مبتنی بر هوش مصنوعی را توسعه دهد. این مدل توانسته به بهترین شکل از عهده وظیفه‌اش بر بیاید و حالا توانایی تولید متون طولانی و بدون نقص را دارد.

--

--

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ainews11

ainews11

اخبار و مقالات هوش مصنوعی