نگاهی به اهمیت نیروی کار یقه آبی در هوش مصنوعی و چارچوب اخلاقی مربوط به آن

اهمیت نیروی کار یقه آبی در حوزه‌ هوش مصنوعی

نقش حیاتی چارچوب اخلاقی در حوزه‌ هوش مصنوعی

اخلاقیات در دنیای واقعی

سه گام برای ایجاد چارچوبی اخلاقی

۱- تعریف چشم‌انداز

۲- مشخص کردن ارزش‌ها

  • پاسخگویی
  • بی‌طرفی
  • تاب‌آوری
  • شفافیت
  • امنیت
  • کنترل

۳- نهادینه سازی نظارت

--

--

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ainews11

ainews11

اخبار و مقالات هوش مصنوعی