هوش مصنوعی انقلابی در پردازش اطلاعات

معنی هوش مصنوعی چیست؟

سطوح هوش مصنوعی

  • هوش مصنوعی در کشاورزی
  • هوش مصنوعی در پزشکی
  • هوش مصنوعی در بازارهای مالی و بانکداری
  • هوش مصنوعی در حوزه‌ی آموزش
  • هوش مصنوعی در حمل‌ونقل
  • هوش مصنوعی و صنعت سرگرمی و سینما
  • محیط‌زیست و انرژی

رتبه‌ ایران در هوش مصنوعی

  • درآمد متخصصان هوش مصنوعی
  • چالش‌های پیش‌روی هوش مصنوعی در ایران

--

--

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ainews11

ainews11

اخبار و مقالات هوش مصنوعی