هوش مصنوعی برای دانش آموزان دبیرستانی‌ ؛ ترفندهایی برای شروع یادگیری

ریاضیات و آمار را جدی‌تر بگیرید

کدنویسی را کم‌کم شروع کنید

با یادگیری ماشین سنتی شروع کنید

در کدنویسی از آی‌دی‌ای‌های مناسب استفاده کنید

پروژه‌های ساده هوش مصنوعی انجام دهید

برای دانشگاه برنامه داشته باشید

خودتان را درگیر ادبیات و فرهنگ هوش مصنوعی و کامپیوتر کنید

روی زبان انگلیسی‌تان کار کنید

مهارت تفکر محاسباتی و الگوریتمی را دست‌کم نگیرید

جمع‌بندی

--

--

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ainews11

ainews11

اخبار و مقالات هوش مصنوعی