هوش مصنوعی ربات‌های هوشمند را ادب می‌کند!

تعدادی از متخصصین هوش مصنوعی در آلمان توانسته‌اند نرم‌افزاری را برنامه‌نویسی کنند که می‌تواند رفتار نژادپرستانه را در ربات‌های هوشمند کشف کند. تجهیز این نرم‌افزار به هوش مصنوعی سبب شده تا بتواند به راحتی هر واژه‌ای در بیان ربات‌ها که جنبه نژادپرستانه داشته باشد را تشخیص دهد.

یکی از طراحان این برنامه اذعان داشته است: «ربات‌هایی که ما می‌سازیم ممکن است به خاطر کدگذاری ماژول‌های غیراستاندارد در ارائه سرویس محدودیت ایجاد کرده و به تمامی کاربران به طور یکسان خدمات‌دهی نکنند. این موضوع باعث شد تا با کمک هوش مصنوعی از افزایش این نوع واکنش در ربات‌ها جلوگیری کنیم.

گفتنی است که این نرم‌افزار دارای یک هسته مرکزی اطلاعات است که در آن بالغ بر ۷/۱ میلیون مورد رفتار نژادپرستانه هم از سوی ربات‌ها و هم از سوی انسان‌ها ثبت گردیده است. از طرفی میزان قدرت یادگیری این برنامه محدودیت ندارد و این یعنی با گذر زمان توانایی کنترل و نظارت بر کاربران و ربات‌های هوشمند گوناگونی را به دست می‌آورد».

برخوردهای نژادپرستانه

امروزه تعدادی از ربات‌ها توانایی درک برخوردهای نژادپرستانه را ندارند. به بیان دیگر این رفتارهای نادرست انسان است که منشأ یادگیری ربات‌ها شده و باعث بروز رفتارهای نژادپرستانه در آن‌ها می‌شود. به عنوان نمونه در یک مورد اخیر رفتار نژادپرستانه، یک ربات این‌طور اظهار می‌کند که «سفید پوست‌ها از جایگاه اخلاقی بهتری از سیاه پوست‌ها برخوردارند».

این موضوع باعث شده است تا متخصصان به این نتیجه‌گیری برسند که هر چه زودتر باید شاکله‌های یادگیری ربات‌ها را بازنویسی کنند تا کاربران امکان تحمیل سلیقه خودشان به ربات‌ها را نداشته باشند. چراکه با رشد روزانه حضور ربات‌های دارای هسته هوش مصنوعی، شدت رفتارهای نژادپرستانه نیز به طرز نگران‌کننده‌ای در آینده نزدیک افزایش خواهد داشت.

بیشتر بخوانید

رباتی که واکسیناسیون را بدون سوزن انجام می‌دهد!

بنابراین بدون شک به‌کاربردن نرم‌افزارهای کاربردی که دارای الگوریتم استاندارد و هماهنگ با ارزش‌های اخلاقی باشد، خواهد توانست رابطه بین ربات‌ها و انسان را بهتر کند. گفتنی است که این نرم‌افزار از سوی متخصصین آلمانی در فواصل زمانی کوتاه‌مدت به‌روزرسانی می‌شود تا به سرعت ایرادات آن برطرف گردد.

جدیدترین اخبار هوش مصنوعی ایران و جهان را با هوشیو دنبال کنید

منبع: هوشیو

--

--

--

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ainews11

ainews11

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

More from Medium

Latest breakthroughs in AI papers for 2021

Artificial Intelligence — A Means to an End

Overlapping Orbits

Artificial identities impact on democratic discourse