پیشرفت هوش مصنوعی در آمریکا: کنگره باید صدها میلیارد دلار به دولت فدرال بدهد

کنگره ایالات متحده قصد دارد به منظور تقویت توان رقابتی این کشور در حوزه فناوری‌های نوظهور و به ویژه تسریع در توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی (AI) که برای امنیت ملی حیاتی هستند، صدها میلیارد دلار به دولت فدرال بدهد. حمایت دو جانبه از قانون نوآوری و رقابت ایالات متحده (USICA)، لایحه‌ای که بودجه لازم را تأمین خواهد کرد، یک گام قابل‌توجه و مهم در تضمین توان مقاومت و رقابت‌پذیری ایالات متحده در قرن بیست و یکم است و کمک شایانی به پیشرفت هوش مصنوعی در آمریکا خواهد کرد.

این تصمیم در راستای شکست آمریکا در برابر چین در عرصه هوش مصنوعی و پیشروی در این فناوری گرفته شد. پیش از این اریک اشمیت، مدیر اجرایی ارشد گوگل و باب ورک، معاون وزیر سابق آمریکا، هشدار داده بودند که کمیسیون امنیت ملی آمریکا توان دفاع یا رقابت در عرصه هوش مصنوعی با دیگر بزرگان این فناوری را از دست داده است و پیشرفت هوش مصنوعی در آمریکا مانند قبل نیست.

از طرفی چین در روز‌به‌روز در حال پیشرفت است و به شکلی جدی توانسته زنگ خطر را برای آمریکا به صدا درآورد. در مقابل ضعف آمریکا، پکن بیش از یک دهه است که فعالیت جدی جدیدی را در عرصه هوش مصنوعی آغاز کرده و با حداکثر قدرت برای تبدیل شدن به قدرت برتر جهانی در عرصه هوش مصنوعی در حرکت است.

امروزه شبهات بسیاری در خصوص مسائل اخلاقی و استفاده درست از هوش مصنوعی وجود دارد، اما شکی نیست که ایالات متحده باید به سرعت راه‌حلی برای این چالش‌ها بیابد تا بتواند از فناوری هوش مصنوعی منفعت کافی را کسب کرده و جایگاه خود را در دنیا حفظ کند.

اما هر چه پول و سرمایه به این حوزه وارد شود، بدون تلاش‌های فراوان و هماهنگ همه بخش‌ها برای بازبینی چارچوب‌های بودجه جاری، تملک، ریسک و چارچوب‌های نظارتی که باید تحت کنترل مدیر اطلاعات ملی (DNI) و انجمن هوش (IC) انجام شود، انجمن هوش نمی‌تواند پیشرفت‌های فناوری ضروری برای حفظ مزیت رقابتی خود را به موقع شناسایی کرده، توسعه داده و یکپارچه سازد.

جدیدترین اخبار هوش مصنوعی ایران و جهان را با هوشیو دنبال کنید

منبع: هوشیو

--

--

--

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ainews11

ainews11

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

More from Medium

Change management — in the context of sustainability — with a cup of green tea

Meet our new cohort!

What is Differential Privacy?

Tick, tick…