یادگیری ماشین و هوش مصنوعی چگونه به دانش‎‌آموزان در یادگیری بهتر کمک می‌کند؟

کمک در زمینه مطالب درسی

سیستم ارزیابی مبتنی بر یادگیری ماشین و هوش مصنوعی

--

--

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ainews11

ainews11

اخبار و مقالات هوش مصنوعی