۱۰ واقعیت درباره یادگیری ماشین

واقعیت ۱: دانشمندان داده و مهندسان یادگیری ماشین ۶۰ الی ۷۰ درصد زمان‌شان را صرف رفع مسائل کیفیت داده می‌کنند.

واقعیت ۲: مهندسان یادگیری ماشین زمانی برای تنظیم هایپرپارامترها اختصاص نمی‌دهند.

واقعیت ۳: ساخت مدل کاری نیست که در یک دوره عملیات انجام گیرد و فرایندی تکراری به شمار می‌رود.

واقعیت ۴: تنظیم هایپرپارامتر چالش بزرگی در یادگیری بدون نظارت است.

واقعیت ۵: یادگیری ماشین خودکار نمی‌تواند جایگزین دانشمندان داده شود.

واقعیت ۶: مدل‌های یادگیری ماشین Scikit-learn مثل تنسورفلو در صنعت کاربرد گسترده‌ای ندارند.

واقعیت ۷: نیازی نیست دانشمندان داده از مسائل ریاضی الگوریتم‌های یادگیری ماشین آگاهی داشته باشند.

واقعیت ۸: در یادگیری ماشین، هیچ برنده‌ی مشخصی بین R و پایتون وجود ندارد.

واقعیت ۹: SQL مهارت اصلی مهندس یادگیری ماشین است.

واقعیت ۱۰: مدل‌های یادگیری ماشین دنیای واقعی در لپ‌تاپ ساخته نمی‌شوند.

--

--

اخبار و مقالات هوش مصنوعی

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ainews11

ainews11

اخبار و مقالات هوش مصنوعی